สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครผิดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขที่ 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ายในวันที่ 16 กันยายน 2563 
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย , Net bank , ATM  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 17 กันยายน 2563  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร (ยกว้นวันที่ 17 กันยายน 2563 สามารถชำระเงินผ่าน NetBank , ATM ภายในเวลา 22.00 น.) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน 400  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30  บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563  ให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์   https://onab.thaijobjob.com/ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบที่มี การระบุเลขประจำตัวสอบ โดยคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขที่ 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 0-2441-7926
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.